Cena Josefa Jungmanna

Statut ceny Josefa Jungmanna

Obec překladatelů (OP) uděluje Cenu Josefa Jungmanna (Cenu JJ) za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce v oblasti prózy, poezie, dramatu, případně nebeletristické literatury z oboru humanitních věd v předchozím kalendářním roce.
I. Cenu lze udělit každoročně a může být udělena pouze jedna.
II. S udělením ceny je spojena finanční odměna 50 000,- Kč (pokud se výboru OP podaří získat na cenu finanční prostředky). Výše finančního ohodnocení dalších vynikajících překladů (viz bod VI.) vychází z aktuálních možností OP.
III. Návrhy na ocenění může podat každá právnická a fyzická osoba na adresu OP. Uzávěrka pro podání návrhů je 15. února. Základním vodítkem je vročení v tiráži knihy. Dojde-li ke skluzu ve vydání oproti vročení, zváží porota, zda titul zahrne do posuzovaného ročníku, nebo jej přeřadí do ročníku následujícího.
IV. Návrh na cenu a další tvůrčí odměny předkládá výboru OP nezávislá odborná porota na základě zevrubného posouzení kvality překladů. Porotu tvoří minimálně 5 členů, které každoročně jmenuje výbor OP. Má-li porota sudý počet členů, disponuje její předseda 2 hlasy. Porota si může vyžádat posudky i od externích jazykových znalců.
V. Navržené tituly jsou zveřejněny ve Zprávách OP.
VI. Užší nominaci sedmi překladatelů, z nichž vzejde nositel Ceny JJ, porota oznámí výboru nejpozději do 5. září. Nominovaní překladatelé, kteří Cenu JJ nezískají, obdrží tvůrčí odměny OP; obzvlášť hodnotné tituly lze ocenit tzv. mimořádnou tvůrčí odměnou.
VII. O udělení Ceny JJ a dalších ocenění rozhodne na návrh poroty výbor OP.
VIII. Cena je vyhlašována ke Dni překladatelů 30. září na slavnostním shromáždění.
IX. Cena nemůže být udělena členu odborné poroty, která návrhy posuzuje.
X. V rámci vyhlášení Ceny JJ uděluje OP na návrh odborné poroty Prémii Tomáše Hrácha za mimořádný překladatelský počin mladého překladatele. Prémii lze udělit překladateli, který v předchozím kalendářním roce nepřekročil věkovou hranici 34 let.