Granty

Uvádíme několik tipů, které mohou literárnímu překladateli pomoci při hledání možnosti stipendia nebo grantu. Výčet není zdaleka úplný, a my se budeme snažit jej průběžně doplňovat.

Český literární fond

Nadace Český literární fond poskytuje granty fyzickým a právnickým osobám, které vykonávají či podporují tvůrčí činnost či realizují výsledky tvůrčí činnosti a projekty v oblasti původní i přeložené literatury, a stipendia a uděluje ceny Nadace. Stipendiem se rozumí jednorázový nebo pravidelný měsíční příjem poskytovaný tvůrčím pracovníkům: jeho účelem je podpořit vytvoření či dokončení nového díla, případně jeho realizaci. Stipendium je rovněž možné poskytnout na studium materiálů nutných k vytvoření díla a na cesty vědeckých pracovníků. Výroční ceny Nadace ČLF jsou určeny k ocenění mimořádných tvůrčích počinů v oblasti literární tvorby a publicistiky.

Více na Oblasti podpor | Nadace Český literární fond (nclf.cz)

Ministerstvo kultury

Oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury vypisuje každoročně výběrové dotační řízení v oblasti podpory vydávání knih včetně překladové literatury. Je určeno pro víceleté projekty.

Více na https://www.mkcr.cz/oblast-literatury-383.html

Kreativní Evropa

KREATIVNÍ EVROPA KULTURA

Hlavním cílem podpory literárních překladů je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropské unii a v dalších zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v EU i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů publika. Priority jsou: podpora oběhu evropské literatury za účelem zajištění její nejširší dostupnosti, podpora propagace evropské literatury včetně vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl, pobídky k překládání a dlouhodobé propagaci kvalitní evropské literatury. Další prioritou podpory je zvýšit povědomí o překladatelích. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni uvádět v každé přeložené knize životopis překladatele. Žádost mohou podat pouze vydavatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské/nakladatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podávání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.

Více na Výzvy Kultura - Kreativní Evropa (kreativnievropa.cz)

Francouzské Ministerstvo zahraničních věcí

Program Ministerstva zahraničních věcí Francie na podporu vydávání českých překladů děl francouzských autorů poskytuje prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice, potažmo Francouzského institutu v Praze finanční podporu nakladatelům, kteří chtějí publikovat české překlady děl francouzských autorů. Za svou existenci podpořil tento program vydání více než 300 překladů děl beletristických nebo z takových oborů jako jsou filozofie, historie, ekonomie atd... České překlady těchto děl jsou v mediatéce řazeny podle oborů a umístěny na vyhraženém místě.

Aktuální informace na IFP || Překladatelé.

Goethe-Institut

Program Goethe-Institutu "Překlady německých knih do cizího jazyka" podporuje zahraniční nakladatele při uveřejnění německé literatury v jiném jazyce.
Čtenářské veřejnosti, která nedisponuje znalostmi němčiny, tak mají být zpřístupněny důležité vědecké poznatky, významná díla beletrie a literatury pro děti a mládež i vybrané naučné publikace. V případě kladného posouzení žádosti je podpora realizována poskytnutím příspěvku k nákladům za překlad, který je vyplacen po vydání přeložené knihy. S převzetím celkových nákladů se nepočítá. Podporovány jsou především knihy z následujících oblastí:

jakož i nadprůměrná díla současné německé literatury.

Zohledňovány jsou také:

Více na https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/bib/uef.html

Polské Ministerstvo kultury

Polské Ministerstvo kultury pravidelně vypisuje program na podporu překladu určený zahraničním vydavatelům, z něhož lze financovat překlad polské beletrie, poezie, literatury pro děti a mládež, publikace z oblasti dějin literatury, kultury či historie se zaměřením na Polsko nebo životopisné literatury. Pokrývá až 100% nákladů na překlad. Více na The Polish Book Institute (instytutksiazki.pl)