Obecné informace

Obec překladatelů (OP) sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se překladem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře. Členem OP se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly nebo 10 časopiseckých překladů, popřípadě soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, a cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny (blíže viz stanovy OP).

Obec překladatelů je členem CEATL (Evropské rady asociací literárních překladatelů), kde má svého zástupce.

Obec překladatelů soustavně sleduje překladovou literaturu vydávanou v České republice a každoročně uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku a několik tvůrčích odměn za další vynikající překlady. Cena se uděluje k 30. září, svátku sv. Jeronýma, patrona překladatelů.

Za nejhorší překlad uplynulého pětiletého období uděluje Obec překladatelů Anticenu Skřipec, kterou tradičně vyhlašuje na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy.

Pro mladé a začínající překladatele pořádá OP každoročně Překladatelskou soutěž Jiřího Levého a organizuje semináře, dílny a poradny.

OP spravuje Stipendium Hany Žantovské, udělované každoročně na překlad poezie.

Vystavuje kolekce oceněných překladových titulů na tuzemských knižních veletrzích a pořádá veřejné akce a debaty zaměřené na problematiku literárního překladu.

Hexalog aneb kodex dobré praxe

Šest doporučení Evropské rady asociací literárních překladatelů CEATL o  "fair play" při vydávání literárních překladů. Tyto zásady byly přijaty valnou hromadou členských asociací včetně Obce překladatelů 14. května 2011 v Praze. Originální verze "šestera" naleznete v angličtině a ve francouzštině na stránkách CEATL .


1. Licence (poskytnutí práv)
Licence na užití přeloženého díla musí být časově omezena na dobu maximálně pěti let a vztahují se na ni i omezení licenčních práv k původnímu dílu. Každé poskytnuté právo musí být uvedeno ve smlouvě zvlášť.
2. Odměna
Odměna za dílo vytvořené na zakázku musí být spravedlivá, tak aby překladateli umožnila důstojný život a zajištění vysoké literární kvality překladu.
3. Vyplacení odměny
Při podpisu smlouvy překladatel obdrží zálohu ve výši nejméně jedné třetiny celkové odměny. Zbytek honoráře bude vyplacen nejpozději po odevzdání rukopisu.
4. Povinnost vydání
Nakladatel vydá překlad ve lhůtě stanovené ve smlouvě, nejpozději do dvou let po odevzdání rukopisu.
5. Podíl na zisku
Překladatel obdrží spravedlivý podíl ze zisku za veškerá užití jeho práce, a to již od prvního výtisku/rozmnoženiny.
6. Jméno překladatele
Překladatel jako autor překladu bude vždy zmiňován spolu se jménem autora původního díla.