Náležitosti licenčních smluv

Náležitosti licenční nakladatelské smlouvy a smlouvy na audioknihy


Doporučení výboru OP z 16.9.2019


Překladatel poskytuje výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování překladu díla

    ..................................  

Doba trvání smlouvy:
     (3-6 let od podpisu smlouvy)

Náklad:
     (500 – 5 000 výtisků)

     v podobě: (klasické papírové knihy event. i knihy elektronické)
     (Na audioknihy doporučujeme uzavřít separátní smlouvu.)

Termín:  
     Rukopis přeloženého díla překladatel dodá do …..:

     (Dobře odhadněte své časové možnosti, domluvte se raději na pozdějším datu odevzdání.)

Přijetí díla:

     Nakladatelství sdělí překladateli do 30 dnů od dodání, zda dílo přijímá, případně překladatele požádá o přepracování.

Úpravy:
     Překladatel má právo seznámit se s redakčními úpravami a v přiměřené lhůtě je zanést do překladu dle vlastního uvážení, případně po projednání s redaktorem. Má právo a povinnost přečíst a opravit korektury vysázeného textu, než jde dílo definitivně do tisku.

Copyrightová doložka:
     Doložku o autorství překladu musí obsahovat každá rozmnoženina díla.
     (Translation © Petr Novák, rok vydání). Jméno překladatele bude vždy uvedeno v propagačních materiálech. Mělo by být i na titulním listu knihy.

 Odměna:
     Nakladatel zaplatí za udělení práv k užití: ……. Kč za NS (1800 znaků  vč. mezer) a to: 50% do 30 dnů po odevzdání rukopisu, 50% do 30 dnů po vydání díla (ideálně: 30% při zadání, 30% po odevzdání, 40% po vydání)

Autorské výtisky:
     Překladatel obdrží zdarma autorské výtisky (5-20 ks).

_________________________________________________
    Nepřistupujme na ustanovení o důvěrnosti informací.

    Rovněž nedoporučujeme poskytovat v rámci této licenční smlouvy i právo na vydání audioknihy (viz výše a níže). Osvědčilo se nám uzavírat smlouvy na audioknihy s mediálním oddělením DILIA.

    Stanoví-li nakladatel finanční postih za nedodržení termínu odevzdání textu, vyžadujme i reciproční finanční postih za nedodržení termínu výplaty honoráře.

    Nakladatelství nabízejí překladatelům vlastní licenční smlouvy, které se od sebe mohou výrazně lišit. Ideální je nechat si předem poslat návrh, v klidu pročíst a event. navrhnout úpravy či změny. Nakladatelé bývají ochotni ke kompromisům, na pozměněný text často bez problémů přistoupí.

Výbor OP

AUDIOKNIHY

Segment vydávání audioknih na českém knižním trhu se bouřlivě rozvíjí, ale mnozí překladatelé podmínky tohoto trhu neznají, takže se stále častěji setkáváme s dotazy, jak mají postupovat.

Ač se některá tradiční vydavatelství snaží vše vyřešit najednou, smlouvu na knižní vydání překladového titulu a vydání audioknihy ve formě CD (většinou ve formátu mp3) bych uzavíral separátně. Smlouvy na vydání knihy na fyzickém nosiči dnes obsahují též klauzuli týkající se tzv. downloadingu, tj. stahování z internetových stránek vydavatele.

Smlouvu na vydání audioknihy lze samozřejmě velmi snadno uzavřít prostřednictvím agentury DILIA, v kterémžto případě se obraťte na paní Jitku Tomešovou z mediálního oddělení (tel: 266 199 817, email: tomesova@dilia.cz), s níž jsem otázku předjednal. Ráda vám pomůže.

Pokud chcete smlouvu uzavřít sami, chtějte, aby vám vydavatel sdělil tzv. PPD (první prodejní cenu distributorovi), protože z ní se pak vypočítává odměna vám jako autorovi. Nešel bych pod 6% PPD (ale vím o případech, kdy překladatel dosáhl 8%), a to jak za nosiče, tak za downloading. U nosičů, pokud přistoupíte na často navrhovanou, ale dle mého názoru nevýhodnou jednorázovou odměnu, se právě z PPD propočte % odměna. Vyjde vám cena za kus, a potom se můžete rozhodnout, zda půjdete na paušál, nebo půlroční vyúčtování. Rozhodně bych limitoval počet kusů, který se vlastně odvíjí od očekávané úspěšnosti tištěného titulu, ale jak jistě sami víte, počet prodaných výtisků hodnotné překladové literatury není dnes ničím, kvůli čemuž bych psal domů, jak říkají anglisté. Já osobně bych přistoupil na maximálně 5000 kusů (které se ve většině případů asi stejně neprodají). A hlavně si vyjednejte trvání licence (já bych ji omezil na max. 5 let). V žádném případě neposkytujte licenci výhradní a nezapomeňte si dohodnout počet autorských vzorků a právo minimálně na jedno stáhnutí (downloading).

Největšími vydavateli audioknih jsou společnosti Audiostory, Audioberg, Audiotéka.cz., Kristián, OneBook, Popron Music, Radioservis, Supraphon a Tympanum, jež jsou členy oborové Asociace vydavatelů audioknih, s níž by podle mých informací mohla OP jednat o nějaké rámcové smlouvě. Několik dalších firem ale v asociaci není.

Šimon Pellar

Pozor na Amazon

AmazonCrossing – CEATL vede nadále jednání s koncernem Amazon, který oslovuje překladatele – prozatím na velkých knižních trzích jako jsou Anglie, Francie, Německo a Itálie – a uzavírá s nimi jednotnou licenční smlouvu za finančně výrazně nevýhodných podmínek a v rozporu s běžnou praxí či dokonce legislativou v jednotlivých zemích. Poslední schůzka proběhla na Frankfurtském knižním veletrhu a nyní se čeká na písemné vyjádření Amazonu k předloženým připomínkám. CEATL požaduje, aby:

a) smlouva respektovala autorský zákon a smluvní náležitosti země, do jejíhož jazyka se titul překládá, z níž pochází překladatel či v níž se bude daný titul distribuovat;

b) smlouva a smluvní podmínky byly nejen v anglickém znění, ale i v jazyce, do nějž se titul překládá;

c) smlouva byla písemná a podepsaná oběma stranami. Překladatel nemůže postoupit Amazonu právo podpisu;

d) skutečnosti uvedené ve smlouvě nepodléhaly tajemství;

e) redaktorem překladu byl rodilý mluvčí cílového jazyka.

f) Podle zásad pro uzavírání smluv shrnutých v tzv. Hexalogu nelze udělit souhrnnou licenci pro nejrůznější způsoby užití, případně pro dosud neužívané či neznámé způsoby šíření. Pro každý ze způsobů užití je třeba výslovně sjednat práva a způsob odměny zvlášť.

g) Poskytnutí licence by mělo být časově omezené na maximum 5 let a respektovat dobu trvání autorských práv k původnímu dílu.

h) CEATL má rovněž výhrady ke smluvně zakotvenému požadavku seznamovat zadavatele měsíčně s postupem prací či předkládat k nahlédnutí překlad před jeho dokončením.

i) Zadavatel by měl překladateli vyplatit honorář do 30 dnů od přijetí díla. Je povinností zadavatele přesvědčit se o kvalitě překladatele před zadáním překladu.

j) Čas na zapracování redakčních úprav nelze paušálně omezit na 15 dní – lhůta by měla respektovat délku a náročnost překladu.

k) Kvalita či kritika překladu nemůže být důvodem k odmítnutí vyplatit honorář či k požadavku na vrácení zálohy, pokud byl překlad odevzdán včas a kompletní.

l) Změny a úpravy v překladu bez schválení ze strany autora jsou v rozporu s autorským právem v mnoha zemích.

m) Ve smlouvě by neměla chybět povinnost zadavatele dílo vydat a šířit.

n) Využívat bezplatně dílo a úryvky z něj lze pouze k propagaci daného díla, slouží-li k propagaci jiných děl, zboží či služeb, musí za ni překladatel obdržet finanční náhradu.

o) Veškerá práva k postoupení licence třetím stranám je nutno výslovně uvést.

p) Smlouva by měla obsahovat i omezení počtu kopií zdarma, např. 5% z celého nákladu.

q) Počet autorských výtisků by měl respektovat běžnou praxi v dané zemi.