CO SOUVISÍ S VÝKONEM NAŠEHO POVOLÁNÍ?

Jedná se o povolání svobodné, tj. o využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory v souladu s autorským zákonem https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49278&nr=121~2F2000&rpp=15#local-content, na něž není třeba mít živnostenské oprávnění.

Literární překladatel je OSVČ, tj. osoba samostatně výdělečně činná, vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů (s účinností od 1. 1. 2009 je výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů považován za výkon samostatné výdělečné činnosti vždy a nepodléhá režimu soustavnosti), a jako taková si musí hradit sociální a zdravotní pojištění a podávat daňové přiznání a platit daně.

S příjmem ze samostatné výdělečné činnosti totiž podle § 7 odst. 2 zákona o daních z příjmů, vzniká registrační povinnost vůči správci daně http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/podnikatel-osvc registrační povinnost vůči příslušné správě sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/ a zdravotní pojišťovně https://www.vzp.cz/platci/osvc. Při registraci osoby samostatně výdělečně činné u správce daně je této osobě přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), které je podle § 130 odst. 2 daňového řádu daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto číslem registrován, při styku se správcem daně a dále v případech stanovených zákonem.  

Podle § 126 daňového řádu registrační povinnost nevzniká daňovému subjektu, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, či poplatníkovi, který má výhradně povinnost platit daň nepřímo prostřednictvím plátce daně (např. vykonává-li uměleckou činnost na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce). Autorské honoráře, které nepřesáhnou od téhož plátce v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč, se nezahrnují do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění, pojistné se z těchto příjmů ze SVČ nehradí. Takové příjmy vymezené v ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů jsou zdaňovány 15% srážkovou daní z příjmů při výplatě autorovi, neuvádějí se tedy ani v daňovém přiznání k dani z příjmů.

Plátcem DPH se stává pouze v případě, že jeho roční obrat překročí 1 000 000 Kč či poskytuje-li služby plátci DPH v jiném členském státě EU.

Samostatná výdělečná činnost nemusí být ovšem činností hlavní, pro mnohé se jedná pouze o příjmy z činnosti vedlejší, z pohledu CSSZ za předpokladu, že

http://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-vedlejsi-cinnost.php