Deset zásad pro uzavírání smluv

Zásada

Vyvážené smluvní podmínky – co chceme

Nevyvážené smluvní podmínky – co nechceme

1

Smlouvy s omezeným rozsahem užití

Jednoznačně stanovený časový rozsah licence, jehož význam vzrostl s nástupem e-knih, a smluvně ujednané důvody k odstoupení od smlouvy.

Časově a množstevně neomezené licenční smlouvy či automatické prodlužování smluv v digitálním věku, v němž přestává hrát roli výše nákladu.

2

Podíl na úspěchu vlastního díla

Smluvně stanovou zálohu vyplacenou před vydáním díla a pravidelně vyplácený přiměřený podíl na výnosu z využití licence.

Jednorázový či plošně stanovený smluvní honorář bez ohledu na úspěch díla či práci bez nároku na honorář.

3

Právo autorů osobovat si autorství a rozhodovat o způsobech užití díla

Smluvní podmínky s jednoznačně vymezenými právy ke konkrétním způsobům užití díla. Uvádění autora v díle, a to u všech způsobů jeho šíření či při jakékoliv zmínce daného díla.

Souborné poskytování neomezené licence pro všechna myslitelná užití díla. Neuvádění autorství.

4

Povinnost nabyvatele licence dílo využít, a pokud tak neučiní, navrátit práva autorovi

Smluvně zakotvenou možnost požadovat ukončení licence v případě, že její nabyvatel dílo nezačne šířit ve stanové lhůtě či nedokáže zajistit jeho přiměřený odbyt.

Patové situace, při nichž nabyvatel licence drží práva k dílu, které nezveřejnil, nebo odmítá licenci ukončit, přestože dílo nedokáže náležitě šířit a využít jeho patřičný potenciál.

5

Co nejširší dostupnost autorského díla

Závazek ze strany nabyvatele licence využít práva k autorskému dílu do té míry, aby bylo pod jménem svého autora k dispozici co nejširší veřejnosti, náležitě autora odměňovat za všechny způsoby užití a uchovávat snadno dohledatelné bibliografické údaje. 

Neužitá díla. Nedostatečné šíření díla či omezené využití možných legálních způsobů zveřejňování autorského díla. Nelegální šíření díla za porušování autorských práv. Nemožnost dohledat autora díla v důsledku ztráty bibliografických údajů.

6

Smluvně zakotvené odměny pro autora a pravidelné vykazování všech způsobů užití díla ze strany nabyvatele licence

Pravidelné, podrobné a transparentní přehledy o výnosech z využití licence s neomezenou možností zpětné kontroly. Pravidelné termíny výplaty podílů na výnosech se stanovým úrokem z prodlení.

Šíření díla bez pravidelné a přehledné evidence všech způsobů užití díla a nepravidelné výplaty náležité odměny.

7

Ochrana autorského práva a celistvosti díla

Zákonem stanovenou nedotknutelnost duševního vlastnictví autora či všech spoluautorů. Povinnost konzultovat s autorem jakékoliv změny, úpravy či překlad díla včetně všech zásahů, které by mohly ovlivnit jeho výslednou podobu. Uvádění autorství v souvislosti s dílem u všech způsobů jeho šíření na veřejnosti včetně propagace a bibliografických údajů. Uvádění jmen ilustrátorů u obrazového doprovodu.

Postupování duševního vlastnictví, neomezená práva pro nabyvatele licence dílo libovolně pozměňovat či svévolně adaptovat. Obcházení zákonem stanovené ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím smluvních ustanovení.

8

Možnost svobodné volby nakladatele

Svobodný pohyb na knižním trhu. Pokud soubor děl vyžaduje výhradní spolupráci s jedním nabyvatelem licence za účelem ochrany jeho investic, měla by být tato podmínka ve smlouvě přesně vymezena.

Smlouvy obecně zavazující autory k výhradní spolupráci s konkrétním nakladatelstvím.

9

Jednoznačné vymezení smluvních podmínek pro všechny zúčastněné strany

Smlouvy s jednoznačně stanovenými právy, povinnostmi a závazky jednotlivých stran včetně shody na definici toho, co je „obvyklé“, „přiměřené“ a co „ve zřejmém nepoměru“.

Nejasné a nevyvážené stanovení pravomocí a závazků.

10

Vyvážený poměr mezi rizikem a ziskem

Jasně vymezená ujednání o náhradě škody s vyváženým rizikem. Zahrnutí autora do pojištění odpovědnosti nabyvatele licence.

Odpovědnost autora za záležitosti v pravomoci nabyvatele licence, za skutečnosti, na něž jej předem upozornil, či za neprokázané škody.