Deset zásad pro uzavírání smluv

Zásada

Vyvážené smluvní podmínky – co chceme

Nevyvážené smluvní podmínky – co nechceme

1

Smlouvy s omezeným rozsahem užití

Jednoznačně stanovený časový rozsah licence, jehož význam vzrostl s nástupem e-knih, a smluvně ujednané důvody k odstoupení od smlouvy.

Časově a množstevně neomezené licenční smlouvy či automatické prodlužování smluv v digitálním věku, v němž přestává hrát roli výše nákladu.

2

Podíl na úspěchu vlastního díla

Smluvně stanovou zálohu vyplacenou před vydáním díla a pravidelně vyplácený přiměřený podíl na výnosu z využití licence.

Jednorázový či plošně stanovený smluvní honorář bez ohledu na úspěch díla či práci bez nároku na honorář.

3

Právo autorů osobovat si autorství a rozhodovat o způsobech užití díla

Smluvní podmínky s jednoznačně vymezenými právy ke konkrétním způsobům užití díla. Uvádění autora v díle, a to u všech způsobů jeho šíření či při jakékoliv zmínce daného díla.

Souborné poskytování neomezené licence pro všechna myslitelná užití díla. Neuvádění autorství.

4

Povinnost nabyvatele licence dílo využít, a pokud tak neučiní, navrátit práva autorovi

Smluvně zakotvenou možnost požadovat ukončení licence v případě, že její nabyvatel dílo nezačne šířit ve stanové lhůtě či nedokáže zajistit jeho přiměřený odbyt.

Patové situace, při nichž nabyvatel licence drží práva k dílu, které nezveřejnil, nebo odmítá licenci ukončit, přestože dílo nedokáže náležitě šířit a využít jeho patřičný potenciál.

5

Co nejširší dostupnost autorského díla

Závazek ze strany nabyvatele licence využít práva k autorskému dílu do té míry, aby bylo pod jménem svého autora k dispozici co nejširší veřejnosti, náležitě autora odměňovat za všechny způsoby užití a uchovávat snadno dohledatelné bibliografické údaje. 

Neužitá díla. Nedostatečné šíření díla či omezené využití možných legálních způsobů zveřejňování autorského díla. Nelegální šíření díla za porušování autorských práv. Nemožnost dohledat autora díla v důsledku ztráty bibliografických údajů.

6

Smluvně zakotvené odměny pro autora a pravidelné vykazování všech způsobů užití díla ze strany nabyvatele licence

Pravidelné, podrobné a transparentní přehledy o výnosech z využití licence s neomezenou možností zpětné kontroly. Pravidelné termíny výplaty podílů na výnosech se stanovým úrokem z prodlení.

Šíření díla bez pravidelné a přehledné evidence všech způsobů užití díla a nepravidelné výplaty náležité odměny.

7

Ochrana autorského práva a celistvosti díla

Zákonem stanovenou nedotknutelnost duševního vlastnictví autora či všech spoluautorů. Povinnost konzultovat s autorem jakékoliv změny, úpravy či překlad díla včetně všech zásahů, které by mohly ovlivnit jeho výslednou podobu. Uvádění autorství v souvislosti s dílem u všech způsobů jeho šíření na veřejnosti včetně propagace a bibliografických údajů. Uvádění jmen ilustrátorů u obrazového doprovodu.

Postupování duševního vlastnictví, neomezená práva pro nabyvatele licence dílo libovolně pozměňovat či svévolně adaptovat. Obcházení zákonem stanovené ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím smluvních ustanovení.

8

Možnost svobodné volby nakladatele

Svobodný pohyb na knižním trhu. Pokud soubor děl vyžaduje výhradní spolupráci s jedním nabyvatelem licence za účelem ochrany jeho investic, měla by být tato podmínka ve smlouvě přesně vymezena.

Smlouvy obecně zavazující autory k výhradní spolupráci s konkrétním nakladatelstvím.

9

Jednoznačné vymezení smluvních podmínek pro všechny zúčastněné strany

Smlouvy s jednoznačně stanovenými právy, povinnostmi a závazky jednotlivých stran včetně shody na definici toho, co je „obvyklé“, „přiměřené“ a co „ve zřejmém nepoměru“.

Nejasné a nevyvážené stanovení pravomocí a závazků.

10

Vyvážený poměr mezi rizikem a ziskem

Jasně vymezená ujednání o náhradě škody s vyváženým rizikem. Zahrnutí autora do pojištění odpovědnosti nabyvatele licence.

Odpovědnost autora za záležitosti v pravomoci nabyvatele licence, za skutečnosti, na něž jej předem upozornil, či za neprokázané škody.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

Český rozhlas Vltava velmi pěkně představil posluchačům 29. ročník Ceny Josefa Jungmanna písemně i rozhovory s laureátkou Alicí Flemrovou a dalšími oceněnými. Zde odkaz na webovou stránku pořadu.