Tvůrčí stipendium Hany Žantovské

Pravidla soutěže o stipendium

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O STIPENDIUM NA PŘEKLAD BÁSNICKÉHO DÍLA DO ČEŠTINY

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
Vyhlašovatelem soutěže je Obec překladatelů, občanské sdružení, se sídlem Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 (dále jen "vyhlašovatel“). Tvůrčí stipendium poskytnou vyhlašovateli PhDr. Irena Murray-Žantovská a PhDr. Michael Žantovský, dcera a syn překladatelky Hany Žantovské.

2. UZÁVĚRKA
Soutěž probíhá každoročně na území České republiky s termínem doručení žádostí do 15. 8. 

3. ZPŮSOBILOST PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které:
a) nejpozději do uzávěrky vytvořily nebo započaly vytvářet samostatně překlad díla básnického dle svého výběru vyjádřeného v původním cizím jazyce do češtiny (dále jen ,,dílo“), které ještě nebylo oprávněně zveřejněno a zpřístupněno veřejnosti a které bude poprvé oprávněně zveřejněno a zpřístupněno veřejnosti nakladatelem na základě licenční smlouvy podle pís. f);
b) jsou spoluautory a nejpozději do uzávěrky soutěže vytvořily nebo započaly vytvářet v tvůrčí spolupráci dílo;
c) do stanoveného termínu doručí na adresu Obce překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 řádně vyplněnou ,,Žádost o stipendium“; formulář této žádosti je možné získat na www.obecprekladatelu.cz nebo na adrese Obce překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2.
d) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP ukázku vytvořeného nebo doposud vytvářeného díla v rozsahu nejméně 200 veršů;
e) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP básnické dílo vyjádřené v původním cizím jazyce, které překládá do češtiny;
f) spolu s žádostí pošlou / doručí na výše uvedenou adresu OP ověřenou kopii licenční smlouvy nakladatelské, kterou uzavřely s nakladatelem, jenž se zavázal, že užije dílo rozmnožováním a rozšiřováním v knižní podobě na svůj účet a odpovědnost a že zahájí povinné rozšiřování rozmnoženin nejpozději do 31. 12. následujícího roku;
Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou členy odborné komise, jež žádosti o stipendium posuzuje.

4. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ TVŮRČÍHO STIPENDIA HANY ŽANTOVSKÉ (DÁLE JEN ,,SMLOUVA“), PODMÍNKY UČINĚNÍ NÁVRHU SMLOUVY
Po uzávěrce pro podání žádosti statutární orgán vyhlašovatele, výbor Obce překladatelů (dále jen ,,výbor“), jmenuje neprodleně dle svého uvážení členy odborné komise. Odborná komise zváží žádosti o stipendium včetně příloh podle bodu 3 pís. d), e) a f) a posoudí způsobilost osob pro účast v soutěži. Zcela dle svého uvážení s přihlédnutím k umělecké kvalitě díla doporučí odborná komise výboru z osob způsobilých pro účast v soutěži účastníka soutěže nebo účastníky soutěže, jsou-li spoluautory díla, dojde-li k závěru, že je/jsou dle jejího uvážení nejlepšími kandidáty pro učinění návrhu na uzavření smlouvy ze strany vyhlašovatele. O učinění návrhu smlouvy rozhoduje zcela dle svého uvážení výbor. Výbor rozhodne o učinění návrhu smlouvy pouze vůči jednomu účastníku soutěže nebo vůči více účastníkům soutěže, jsou-li spoluautory díla a kteří budou ze smlouvy zavázány společně a nerozdílně, bude-li uzavřena. Výbor je oprávněn opakovaně požádat odbornou komisi o doporučení jiného účastníka soutěže či jiných účastníků soutěže, jsou-li spoluautory díla. Výbor je oprávněn rozhodnout, že návrh na uzavření smlouvy nebude učiněn vůči žádnému účastníku soutěže ani žádným účastníkům soutěže, již jsou spoluautory díla. Vyjde-li dodatečně najevo, dříve než byl učiněn návrh na uzavření smlouvy, že zvolený účastník soutěže či účastníci soutěže nejsou způsobilí pro účast v soutěži, návrh smlouvy jí učiněn nebude. Odmítne-li zvolený účastník soutěže či účastníci soutěže, jsou-li spoluautory díla, přijmout návrh smlouvy, výbor je oprávněn zvolit jiného účastníka soutěže nebo jiné účastníky soutěže, jež jsou spoluautory díla, pro učinění návrhu na uzavření smlouvy.

Vítěz soutěže bude vyhlášen u příležitosti předání  Ceny Josefa Jungmanna, není-li rozhodnuto výborem jinak.

Udělením stipendia není nijak dotčen nárok vítězného účastníka soutěže / více účastníků soutěže na autorskou odměnu ve výši stanovené licenční smlouvou nakladatelskou, kterou uzavřel s příslušným nakladatelem.

Znění návrhu smlouvy je možno získat na adrese Obce překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2.

5. PRÁVA A POVINNOSTI VYHLAŠOVATELE
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Žádost o stipendium Hany Žantovské